Polityka prywatności

Start / Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych i polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych?

GOLD Marzena Spaniał

Administrator Danych Osobowych jeat Gold Marzena Spaniał.
Dane kontaktowe Administratora: 1. Kontak z GOLD Marzena Spaniał jest możliwy pod numerem telefonu +48 605 170 879 oraz pod adresem poczty elektronicznej biuro@broker-gold.pl lub pisemnie na adres siedziby ul. Piękna 47, 05-123 Chotomów.
2.Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:
a)niezbędnym do przystąpienia do umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży –na podstawie art. 6 ust. 1a RODO
b)dla celów związanych z wykonywaniem na Państwa rzecz usług oferowanych Użytkownikom portalu www.broker-gold.pl –na podstawie art. 6 usta 1 lit b RODO
c)wypełnienia przez GOLD Marzena Spaniał obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa –na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO,
d)prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Gold Marzena Spaniał –na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3.Źródło pochodzenia danych osobowych: Zakres w jakim Gold Marzena Spaniał przetwarza Państwa dane osobowe: a)jeżeli wyraziłeś zgodę w celu przystąpienia do umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży Administrator przetwarza Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko dziecka, pesel dziecka, szkoła, imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego
4.Okres przechowywania danych osobowych
a)Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody będą przechowywane przez Administratora do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Wówczas zostaną trwale usunięte z systemu.
b)Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
5.Odbiorcy danych osobowych
a)Dane będą przekazywane ubezpieczycielom, do których kierowany będzie wypełniony przez Państwa wniosek ubezpieczeniowy, podmiotom zapewniającym obsługę IT, księgową i prawną Administratora oraz podmiotom i organom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa.
6.Przekazywanie danych poza EOGPaństwa dane nie będą przekazywane do podmiotów znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
7.Prawa osoby, której dane dotyczą
a)Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
b)W zakresie, w jakim podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Gold Marzena Spaniał, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
c)W zakresie, jakim podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
d)W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody –przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych.
e)Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.
f)Prawo usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego któremu podlega administrator oraz w sytuacji ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9.Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, decyzje dotyczące Państwa nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
10.Informacja o wymogu podania danych. Podanie danych osobowych w celu przystąpienia do umowy ubezpieczenia jest dobrowolne ale jest warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia co oznacza, że w przypadku ich niepodania nie będzie możliwości objęcia Pani/Pana ochroną ubezpieczeniową.

Pliki cookies.
1.Czym są pliki cookie? Pliki cookies(tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu www.broker-gold.pl , Gold Marzena Spaniał, NIP nr 763 124 19 98.
2.Pliki cookies wykorzystywane są w celu: Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; Utrzymanie sesji użytkownika serwisu, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła do wymagających logowania funkcjonalności;
3.W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:„Sesyjne” (session cookies) –pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” (persistent cookies) –pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
4.W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:„Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 5.Zmiana ustawień dotyczących plików cookies.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej