Podejmij dobrą decyzję

Sprawdź, co możemy Ci zaoferować
Start / Ubezpieczenia

Przejrzyste warunki współpracy

Dobierz ofertę do swoich potrzeb i możliwości. Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze ubezpieczenia, skontaktuj się z nami. Poniżej znajduje się polisa ubezpieczenia grupowego.
Okres odpowiedzialności od 01.09.2023 do 31.08.2024 – możliwość przystąpienia do 30.09.2023, okres odpowiedzialności od 01.10.2023 do 30.09.2024 – możliwość przystąpienia od 01.10.2023 do 31.10.2023.

NNW szkolne - żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia (8)

Przy maluchu trudno o spokojny sen, ale z nami będzie go trochę więcej

NNW szkolne z OC w życiu prywatnym dla dzieci od 13 do 25 r.ż. (8)

Sporty, wycieczki, atrakcje – pozwól dziecku poznawać świat

NNW szkoła sportowa (8)

Tylko dla uczniów szkół sportowych podstawowych i średnich, z udziałem w treningach, zawodach, zgrupowaniach. Wpłata składki do 30.09.2023

NNW dla studentów z OC w życiu prywatnym do 25 r.ż. (4)

Wygodnie, internetowo – w sam raz dla młodych (z wyłączeniem zawodników klubów sportowych)

NNW dla rodzica (8)

Zadbaj także o siebie. NOWOŚĆ! Tylko w naszej ofercie! Ubezpieczenie dla Rodzica bez ankiety medycznej i badań!

OC zawodowe pracowników oświaty

Dopasowane do Twoich potrzeb

NNW szkolne - żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia

ZAKRES UBEZPIECZENIA UNIQA 2023/2024 Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5 Wariant 6 Wariant VIP I Wariant VIP II
Śmierć Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym i na terenie placówki
nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny – wypadek w którym Ubezpieczony uczestniczył jako pieszy, kierowca lub pasażer średoka lokomocji i uległ wypadkowi w związku z ruchem lądowym, wodnym lub powietrznym
30 000 45 000 60 000 82 500 105 000 120 000 150 000 225 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW, zawał serca, udar mózgu
Nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe, nagłe zdarzenie powstałe w okresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, wywołane przyczyną zewnętrzną; za nieszczęśliwy wypadek uznaje się zdarzenie niezależne od woli ani stanu zdrowia Ubezpieczonego, takie jak: kopnięcia, uderzenia, pogryzienia, ukąszenia, użądlenia oraz
zdarzenia spowodowane również przez zwierzęta, w tym przez psa; za nieszczęśliwy wypadek nie uznaje się następstw zdrowotnych przeciążenia, wysiłku, dźwignięcia, pochylenia, a także innych chorób, nawet jeśli wystąpiły nagle.
Śmierć w następstwie udaru mózgu – śmierć części mózgu w następstwie wewnątrzmózgowego krwawienia albo zakrzepu lub zatoru, który zatkał naczynie mózgowe i został wskazany jako przyczyna zgonu w karcie zgonu lub protokole badania sekcyjnego.
Śmierć w następstwie zawału serca – martwica części mięśnia sercowego w następstwie nagłego przerwania przepływu krwi przez jedną lub kilka tętnic wieńcowych, co zostało wskazane jako przyczyna zgonu w karcie zgonu lub w protokole badania sekcyjnego.
20 000 30 000 40 000 55 000 70 000 80 000 100 000 150 000
Śmierć Rodzica Ubezpieczonego w wyniku NNW
Rodzic – osoba sprawująca władzę rodzicielską nad małoletnim.
Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu rodzica Ubezpieczonego w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku.
2 000 3 000 4 000 5 500 7 000 8 000 10 000 15 000
TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU WSKUTEK NW, zatrucia pokarmowe, gazami lub chemikaliami, złamania, zwichnięcia, skręcenia, kopnięcia, uderzenia, wstrząśnienie mózgu, pogryzienie przez zwierzęta, utrata zębów stałych po nw, oparzenia, odmrożenia, za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu, max 100%
Uszczerbek na zdrowiu – następstwa nieszczęśliwego wypadku wymienione w Tabeli uszczerbku na zdrowiu, która stanowi załącznik nr 1 do OWU.
20 000
200 zł /1%
30 000
300 zł / 1%
40 000
400 zł /1%
55 000
550 zł /1%
70 000
700 zł /1%
80 000
800 zł /1%
100 000
1 000 zł/1%
150 000
1 500 zł /1%
PAKIET BÓLOWY – jednorazowe świadczenie, bez uszczerbku, dokumentacja medyczna, oraz 2 wizyty kontrolne
Świadczenie za ból – jednorazowe świadczenie w ciągu roku polisowego w związku z nieszczęśłiwym wypadkiem Ubezpieczonego, który nie skutkował trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Do wypłaty świadczenia konieczne jest dołączenie dokumentacji medycznej opisujacej zdarzenie i zgłoszenie się do lekarza stwierdzające jednoznacznie zaistnienie wypadku oraz 2 wizyty kontrolne u lekarza.
100 100 100 100 100 100 100 100
ZWRTOT KOSZTÓW LECZENIA I REHABILITACJI WSKUTEK NW na terenie RP i za granicą, leczenie stomatologiczne po nw, bez warunku uszczerbku
Świadczenie z tytułu zwrotu kosztów leczenia lub rehabilitacji Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą przysługuje za koszty zostały poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego
wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową; koszty zostały poniesione na leczenie lub rehabilitację Ubezpieczonego (w tym odbudowa stałych zębów) w następstwie
nieszczęśliwego wypadku; koszty zostały udokumentowane oryginalnymi rachunkami
i dowodami zapłaty lub kserokopiami tych dokumentów; koszty zostały poniesione w okresie 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową.
Świadczenie za zwrot kosztów leczenia lub rehabilitacji za granicą wypłacane jest w złotych polskich (PLN) – kurs przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
Zwrot kosztów zostanie dokonany na podstawie rachunków lub faktur, do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie.
5 000 6 000 8 000 11 000 14 000 16 000 20 000 30 000
ZWROT KOSZTÓW NABYCIA PROTEZ, nabycia lub wypożyczenia innych
środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Świadczenie w postaci zwrotu kosztów nabycia protez,
nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku przysługuje Ubezpieczonemu za nabycie protez, nabycie lub wypożyczenie innych środków pomocniczych (innych niż proteza) zostało zalecone przez lekarza w leczeniu następstw nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej; koszty zostały poniesione w okresie 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową.
Ubezpieczonemu przysługuje zwrot kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych, zniszczonych okularów korekcyjnych lub aparatów słuchowych w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie, jeśli w następstwie nieszczęśliwego wypadku dojdzie do uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego.
Świadczenie z tytułu zwrotu kosztów nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie.
4 000 6 000 8 000 11 000 14 000 16 000 20 000 30 000
ZWROT KOSZTÓW NAPRAWY LUB ZAKUPU uszkodzonych OKULARÓW I APARATÓW SŁUCHOWYCH w wyniku nw. 400 600 800 1 100 1 400 1 600 2 000 3 000
ZWROT KOSZTÓW poniesionych w związku z ukąszeniem przez KLESZCZA
Jednorazowe świadczenie z tytułu zwrotu kosztów ukąszenia przez kleszcza zostanie wypłacone Ubezpieczonemu w przypadku: kosztów wizyty lekarskiej związanej z usunięciem kleszcza – do kwoty 500 zł; kosztów badania kleszcza pod kątem nosicielstwa patogenów w dowolnej placówce wybranej przez Ubezpieczonego – do
kwoty 500 zł; kosztów zaleconej przez lekarza prowadzącego antybiotykoterapii – do kwoty 500 zł (zwrot dotyczy leków zakupionych z recepty przepisanej przez lekarza).
1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
POWAŻNE ZACHOROWANIA m.in.; COVID19, cukrzyca, sepsa, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
Poważne zachorowanie-jeden z wymienionych w Tabeli poważnych zachorowań Ubezpieczonego stanów powodujący zaburzenia czynności organizmu lub życiowo ważnego narządu, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Poważne zachorowanie musi być potwierdzone wymaganą przez prawo dokumentacją medyczną sporządzoną przez lekarza, który posiada nieograniczone prawo wykonywania zawodu w Polsce i prowadzi leczenie i diagnostykę Ubezpieczonego w zakresie poważnego zachorowania: nowotwór złośliwy, łagodny guz mózgu, niewydolność nerek, całkowita utrata wzroku, śpiączka, utrata mowy, utrata słuchu, utrata kończyn, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, przeszczep narządów, operacja zastawek serca, niewydolność wątroby, cukrzyca, Covid19.
2 000 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 5 000 5 000
POBYT W SZPITALU Z TYTUŁU NNW (płatny od 1 dnia, max 180 dni) na terenie Polski, krajów UE, Szwajcarii, Norwegii, USA, Kanady, Japonii lub Australii.
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości ryczałtu dziennego określonego w polisie i płatny jest od 1-go dnia nieprzerwanego pobytu w szpitalu, jednak nie więcej niż za 180 dni w ciągu okresu ochrony ubezpieczeniowej.
100/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień
POBYT W SZPITALU Z POWODU CHOROBY (płatny od 3 dnia, max 90 dni) na terenie Polski, krajów UE, Szwajcarii, Norwegii, USA, Kanady, Japonii lub Australii.
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości ryczałtu dziennego określonego w polisie i płatny jest od 3-go dnia nieprzerwanego pobytu w szpitalu, jednak nie więcej niż za 90 dni w ciągu okresu ochrony ubezpieczeniowej.
50/dzień 100/dzień 100/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień
DZIECKO - SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ (do 25 r.ż.)
(z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu)
62 zł 86 zł 107 zł 165 zł 217 zł 244 zł 292 zł 377 zł
PODSUMOWANIE Kup Kup Kup Kup Kup Kup Kup Kup

NNW szkolne z OC w życiu prywatnym dla dzieci od 13 do 25 r.ż.

ZAKRES UBEZPIECZENIA UNIQA 2023/2024 Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5 Wariant 6 Wariant VIP I Wariant VIP II
Śmierć Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym i na terenie placówki
nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny – wypadek w którym Ubezpieczony uczestniczył jako pieszy, kierowca lub pasażer średoka lokomocji i uległ wypadkowi w związku z ruchem lądowym, wodnym lub powietrznym
30 000 45 000 60 000 82 500 105 000 120 000 150 000 225 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW, zawał serca, udar mózgu
Nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe, nagłe zdarzenie powstałe w okresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, wywołane przyczyną zewnętrzną; za nieszczęśliwy wypadek uznaje się zdarzenie niezależne od woli ani stanu zdrowia Ubezpieczonego, takie jak: kopnięcia, uderzenia, pogryzienia, ukąszenia, użądlenia oraz zdarzenia spowodowane również przez zwierzęta, w tym przez psa; za nieszczęśliwy wypadek nie uznaje się następstw zdrowotnych przeciążenia, wysiłku, dźwignięcia, pochylenia, a także innych chorób, nawet jeśli wystąpiły nagle.
Śmierć w następstwie udaru mózgu – śmierć części mózgu w następstwie wewnątrzmózgowego krwawienia albo zakrzepu lub zatoru, który zatkał naczynie mózgowe i został wskazany jako przyczyna zgonu w karcie zgonu lub protokole badania sekcyjnego.
Śmierć w następstwie zawału serca – martwica części mięśnia sercowego w następstwie nagłego przerwania przepływu krwi przez jedną lub kilka tętnic wieńcowych, co zostało wskazane jako przyczyna zgonu w karcie zgonu lub w protokole badania sekcyjnego.
20 000 30 000 40 000 55 000 70 000 80 000 100 000 150 000
Śmierć Rodzica Ubezpieczonego w wyniku NNW
Rodzic – osoba sprawująca władzę rodzicielską nad małoletnim.
Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu rodzica Ubezpieczonego w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku.
2 000 3 000 4 000 5 500 7 000 8 000 10 000 15 000
TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU WSKUTEK NW, zatrucia pokarmowe, gazami lub chemikaliami, złamania, zwichnięcia, skręcenia, kopnięcia, uderzenia, wstrząśnienie mózgu, pogryzienie przez zwierzęta, utrata zębów stałych po nw, oparzenia, odmrożenia, za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu, max 100%
trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe upośledzenie czynności organizmu, nierokujące poprawy, powstałe na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku; Trwały uszczerbek obejmuje wyłącznie przypadki umieszczone w tabeli procentowego uszczerbku na zdrowiu obowiązującej w dniu zdarzenia wywołującego trwały uszczerbek, stosowanej przy ustalaniu procentowej wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu co do skutków zdarzeń objętych umową; trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku a) spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, b) spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu lub epilepsją, c) ostre zatrucia pokarmowe, gazami lub chemikaliami
20 000
200 zł / 1%
30 000
300 zł / 1%
40 000
400 zł / 1%
55 000
550 zł /1%
70 000
700 zł / 1%
80 000
800 zł / 1%
100 000
1 000 zł/1%
150 000
1 500 zł /1%
PAKIET BÓLOWY – jednorazowe świadczenie, bez uszczerbku, dokumentacja medyczna, oraz 2 wizyty kontrolne
Świadczenie za ból – jednorazowe świadczenie w ciągu roku polisowego w związku z nieszczęśłiwym wypadkiem Ubezpieczonego, który nie skutkował trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Do wypłaty świadczenia konieczne jest dołączenie dokumentacji medycznej opisujacej zdarzenie i zgłoszenie się do lekarza stwierdzające jednoznacznie zaistnienie wypadku oraz 2 wizyty kontrolne u lekarza.
100 100 100 100 100 100 100 100
ZWRTOT KOSZTÓW LECZENIA I REHABILITACJI WSKUTEK NW na terenie RP i za granicą, leczenie stomatologiczne po nw, bez warunku uszczerbku
Świadczenie z tytułu zwrotu kosztów leczenia lub rehabilitacji Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą przysługuje za koszty, które poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego
wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową; koszty zostały poniesione na leczenie lub rehabilitację Ubezpieczonego (w tym odbudowa stałych zębów) w następstwie
nieszczęśliwego wypadku; koszty zostały udokumentowane oryginalnymi rachunkami
i dowodami zapłaty lub kserokopiami tych dokumentów; koszty zostały poniesione w okresie 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową.
Świadczenie za zwrot kosztów leczenia lub rehabilitacji za granicą wypłacane jest w złotych polskich (PLN) – kurs przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
Zwrot kosztów zostanie dokonany na podstawie rachunków lub faktur, do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie.
5 000 6 000 8 000 11 000 14 000 16 000 20 000 30 000
ZWROT KOSZTÓW NABYCIA PROTEZ , nabycia lub wypożyczenia innych
środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Świadczenie dodatkowe w postaci zwrotu kosztów nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku przysługuje Ubezpieczonemu za nabycie protez, nabycie lub wypożyczenie innych środków pomocniczych (innych niż proteza) zostało zalecone przez lekarza w leczeniu następstw nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej; koszty zostały poniesione w okresie 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową.
Ubezpieczonemu przysługuje zwrot kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych, zniszczonych okularów korekcyjnych lub aparatów słuchowych w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie, jeśli w następstwie nieszczęśliwego wypadku dojdzie do uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego.
Świadczenie z tytułu zwrotu kosztów nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie.
4 000 6 000 8 000 11 000 14 000 16 000 20 000 30 000
ZWROT KOSZTÓW NAPRAWY lub ZAKUPU uszkodzonych OKULARÓW I APARATÓW SŁUCHOWYCH w wyniku nw, 400 600 800 1 100 1 400 1 600 2 000 3 000
ZWROT KOSZTÓW poniesionych w związku z ukąszeniem przez KLESZCZA
Jednorazowe świadczenie z tytułu zwrotu kosztów ukąszenia przez kleszcza zostanie wypłacone Ubezpieczonemu w przypadku: kosztów wizyty lekarskiej związanej z usunięciem kleszcza – do kwoty 500 zł; kosztów badania kleszcza pod kątem nosicielstwa patogenów w dowolnej placówce wybranej przez Ubezpieczonego – do
kwoty 500 zł; kosztów zaleconej przez lekarza prowadzącego antybiotykoterapii – do kwoty 500 zł (zwrot dotyczy leków zakupionych z recepty przepisanej przez lekarza).
1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
POWAŻNE ZACHOROWANIA m.in.; COVID19, sepsa, cukrzyca, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
Poważne zachorowanie-jeden z wymienionych w Tabeli poważnych zachorowań Ubezpieczonego stanów powodujący zaburzenia czynności organizmu lub życiowo ważnego narządu, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Poważne zachorowanie musi być potwierdzone wymaganą przez prawo dokumentacją medyczną sporządzoną przez lekarza, który posiada nieograniczone prawo wykonywania zawodu w Polsce i prowadzi leczenie i diagnostykę Ubezpieczonego w zakresie poważnego zachorowania: nowotwór złośliwy, łagodny guz mózgu, niewydolność nerek, niewydolność wątroby, utrata wzroku, śpiączka, utrata słuchu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zawał serca, udar mózgu, inwazyjna choroba pneumokokowa (ICHP), cukrzyca, covid19.
2 000 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 5 000 5 000
POBYT W SZPITALU Z TYTUŁU NNW (płatny od 1 dnia, max 180 dni) na terenie Polski, krajów UE, Szwajcarii, Norwegii, USA, Kanady, Japonii lub Australii.
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości ryczałtu dziennego określonego w polisie i płatny jest od 1-go dnia nieprzerwanego pobytu w szpitalu, jednak nie więcej niż za 180 dni w ciągu okresu ochrony ubezpieczeniowej.
100/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień
POBYT W SZPITALU Z POWODU CHOROBY (płatny od 3 dnia, max 90 dni) na terenie Polski, krajów UE, Szwajcarii, Norwegii, USA, Kanady, Japonii lub Australii.
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości ryczałtu dziennego określonego w polisie i płatny jest od 3-go dnia nieprzerwanego pobytu w szpitalu, jednak nie więcej niż za 90 dni w ciągu okresu ochrony ubezpieczeniowej.
50/dzień 100/dzień 100/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień
OC w życiu prywatnym
Zakres ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną deliktową Ubezpieczonego w życiu prywatnym z tytułu szkód rzeczowych lub osobowych wyrządzonych osobom trzecim w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego czynności życia prywatnego oraz w związku z nauką lub odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej
o odpowiedzialność cywilną możliwe jest tylko w przypadku, gdy Ubezpieczonym na dzień przystąpienia do umowy ubezpieczenia jest osoba w wieku między 13 a 26 lat.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na skutek deliktu, który zaistniał w okresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów europejskich, tj. krajów leżących na obszarze geograficznym Europy.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego nieumyślnie.
Suma gwarancyjna określona w polisie stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, łącznie dla szkód rzeczowych i osobowych.
W przypadku szkód powstałych wskutek zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, audiowizualnego, komputerowego, fotograficznego, teleinformatycznego oraz instrumentów muzycznych należących do osób trzecich świadczenie z tytułu każdej szkody zostanie pomniejszone o kwotę 500 zł.
30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
DZIECKO - SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ (od 13 do 25 r.ż.)
(z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu i OC)
64 zł 88 zł 109 zł 167 zł 219 zł 246 zł 294 zł 379 zł
PODSUMOWANIE KupKupKupKup KupKupKupKup KupKupKupKup KupKupKupKup KupKupKupKup KupKupKupKup KupKupKupKup KupKupKupKup

NNW szkoła sportowa

ZAKRES UBEZPIECZENIA UNIQA 2023/2024 Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5 Wariant 6 Wariant VIP I Wariant VIP II
Śmierć Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym i na terenie placówki
Nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny – wypadek, w którym
Ubezpieczony uczestniczył jako pieszy, kierowca lub pasażer środka lokomocji i który uległ wypadkowi w związku z ruchem lądowym, wodnym lub powietrznym.
Placówka oświatowa – publiczna i niepubliczna jednostka organizacyjna realizująca zadania z zakresu kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą.
30 000 45 000 60 000 82 500 105 000 120 000 150 000 225 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW, zawału serca, udaru mózgu
Nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe, nagłe zdarzenie powstałe w okresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, wywołane przyczyną zewnętrzną; za nieszczęśliwy wypadek uznaje się zdarzenie niezależne od woli ani stanu zdrowia Ubezpieczonego, takie
jak: kopnięcia, uderzenia, pogryzienia, ukąszenia, użądlenia oraz zdarzenia spowodowane również przez zwierzęta, w tym przez psa; za nieszczęśliwy wypadek nie uznaje się następstw zdrowotnych przeciążenia, wysiłku, dźwignięcia, pochylenia, a także innych chorób, nawet jeśli wystąpiły nagle.
Śmierć w następstwie udaru mózgu – śmierć części mózgu w następstwie wewnątrzmózgowego krwawienia albo zakrzepu lub zatoru, który zatkał naczynie mózgowe i został wskazany jako przyczyna zgonu w karcie zgonu lub protokole badania sekcyjnego.
Śmierć w następstwie zawału serca – martwica części mięśnia sercowego w następstwie nagłego przerwania przepływu krwi przez jedną lub kilka tętnic wieńcowych, co zostało wskazane jako przyczyna zgonu w karcie zgonu lub w protokole badania sekcyjnego.
20 000 30 000 40 000 55 000 70 000 80 000 100 000 150 000
Śmierć Rodzica Ubezpieczonego w wyniku NNW
Rodzic – osoba sprawująca władzę rodzicielską nad małoletnim.
Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu rodzica Ubezpieczonego w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku.
2 000 3 000 4 000 5 500 7 000 8 000 10 000 15 000
USZCZERBEK NA ZDROWIU WSKUTEK NW, zatrucia pokarmowe, gazami lub chemikaliami, złamania, zwichnięcia, skręcenia, kopnięcia, uderzenia, wstrząśnienie mózgu, pogryzienie przez zwierzęta, utrata zębów stałych, oparzenia, odmrożenia, itp.: za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu, max 100%
Uszczerbek na zdrowiu – następstwa nieszczęśliwego wypadku
wymienione w Tabeli uszczerbku na zdrowiu, która stanowi załącznik nr 1 do OWU
20 000
200 zł/1%
30 000
300zł/1%
40 000
400 zł/1%
55 000
550 zł/1%
70 000
700 zł/1%
80 000
800zł/1%
100 000
1 000zł/1%
150 000
1 500zł/1%
PAKIET BÓLOWY – jednorazowe świadczenie, bez uszczerbku, dokumentacja medyczna, oraz 2 wizyty kontrolne
Świadczenie za ból – jednorazowe świadczenie w ciągu roku polisowego w związku z nieszczęśłiwym wypadkiem Ubezpieczonego, który nie skutkował trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Do wypłaty świadczenia konieczne jest dołączenie dokumentacji medycznej opisujacej zdarzenie i zgłoszenie się do lekarza stwierdzające jednoznacznie zaistnienie wypadku oraz 2 wizyty kontrolne u lekarza.
100 100 100 100 100 100 100 100
ZWRTOT KOSZTÓW LECZENIA I REHABILITACJI WSKUTEK NNW na terenie RP i za granicą, leczenia stomatologicznego po NW, bez warunku uszczerbku
Koszty zostały poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową; koszty zostały poniesione na leczenie lub rehabilitację Ubezpieczonego (w tym odbudowa stałych zębów) w następstwie
nieszczęśliwego wypadku; koszty zostały udokumentowane oryginalnymi rachunkami
i dowodami zapłaty lub kserokopiami tych dokumentów; koszty zostały poniesione w okresie 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową. Świadczenie za zwrot kosztów leczenia lub rehabilitacji za granicą
wypłacane jest w złotych polskich (PLN) – kurs przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
Zwrot kosztów zostanie dokonany na podstawie rachunków lub
faktur, do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie.
5 000 6 000 8 000 11 000 14 000 16 000 20 000 30 000
ZWROT KOSZTÓW nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Zwrot kosztów nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych (innych niż proteza) w następstwie nieszczęśliwego wypadku przysługuje Ubezpieczonemu gdy zostało zalecone przez lekarza w leczeniu następstw nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej; koszty zostały poniesione w okresie 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową.
Ubezpieczonemu przysługuje zwrot kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych, zniszczonych okularów korekcyjnych lub aparatów słuchowych w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie, jeśli w następstwie nieszczęśliwego wypadku dojdzie do uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego.
Świadczenie z tytułu zwrotu kosztów nabycia protez, nabycia lub
wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie.
4 000 6 000 8 000 11 000 14 000 16 000 20 000 30 000
ZWROT KOSZTÓW NAPRAWY LUB ZAKUPU USZKODZONYCH OKULARÓW I APARATÓW SŁUCHOWYCH uszkodzonych w wyniku nnw
Zwrot kosztów naprawy okularów uszkodzonych wskutek nieszczęśliwego wypadku
400 600 800 1 100 1 400 1 600 2 000 3 000
ZWROT KOSZTÓW poniesionych w związku z UKĄSZENIEM PRZEZ KLESZCZA
Jednorazowe świadczenie z tytułu zwrotu kosztów ukąszenia przez kleszcza zostanie wypłacone Ubezpieczonemu w przypadku:
1) kosztów wizyty lekarskiej związanej z usunięciem kleszcza – do kwoty 500 zł;
2) kosztów badania kleszcza pod kątem nosicielstwa patogenów w dowolnej placówce wybranej przez Ubezpieczonego – do kwoty 500 zł;
3) kosztów zaleconej przez lekarza prowadzącego antybiotykoterapii – do kwoty 500 zł (zwrot dotyczy leków zakupionych z recepty przepisanej przez lekarza)
1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
POWAŻNE ZACHOROWANIA w tym m.in.: COVID19, cukrzyca, sepsa, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
poważne zachorowanie – jeden z poniżej wymienionych stanów, powodujący zaburzenie czynności organizmu lub życiowo ważnego narządu, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej; poważne zachorowanie musi być potwierdzone wymaganą przez prawo dokumentacją medyczną sporządzoną
przez lekarza
2 000 2 000 2 000 3 000 3 000 3 000 5 000 5 000
POBYT W SZPITALU Z TYTUŁU NNW (płatny od 1 dnia, max 180 dni) na terenie Polski, krajów UE, Szwajcarii, Norwegii, USA, Kanady, Japonii lub Australii.
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości ryczałtu dziennego określonego w polisie i płatny jest od 1-go dnia nieprzerwanego pobytu w szpitalu, jednak nie więcej niż za 180 dni w ciągu okresu ochrony ubezpieczeniowej.
100/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień
POBYT W SZPITALU Z POWODU CHOROBY (płatny od 3 dnia, max 90 dni) na terenie Polski, krajów UE, Szwajcarii, Norwegii, USA, Kanady, Japonii lub Australii.
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości ryczałtu dziennego określonego w polisie i płatny jest od 3-go dnia nieprzerwanego pobytu w szpitalu, jednak nie więcej niż za 90 dni w ciągu okresu ochrony ubezpieczeniowej.
50/dzień 100/dzień 100/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień
SZKOŁA SPORTOWA - składka roczna za dziecko do 25 r.ż. 155 zł 215 zł 268 zł 413 zł 543 zł 610 zł 730 zł 943 zł
PODSUMOWANIE Kup Kup Kup Kup Kup Kup Kup Kup

NNW dla studentów z OC w życiu prywatnym do 25 r.ż.

ZAKRES UBEZPIECZENIA UNIQA 2023/2024 Wariant 5 Wariant 6 Wariant VIP I Wariant VIP II
Śmierć Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym i na terenie placówki
nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny – wypadek w którym Ubezpieczony uczestniczył jako pieszy, kierowca lub pasażer średoka lokomocji i uległ wypadkowi w związku z ruchem lądowym, wodnym lub powietrznym
105 000 120 000 150 000 225 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW, zawału serca, udaru mózgu
Nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe, nagłe zdarzenie powstałe w okresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, wywołane przyczyną zewnętrzną; za nieszczęśliwy wypadek uznaje się zdarzenie niezależne od woli ani stanu zdrowia Ubezpieczonego, takie jak: kopnięcia, uderzenia, pogryzienia, ukąszenia, użądlenia oraz zdarzenia spowodowane również przez zwierzęta, w tym przez psa; za nieszczęśliwy wypadek nie uznaje się następstw zdrowotnych przeciążenia, wysiłku, dźwignięcia, pochylenia, a także innych chorób, nawet jeśli wystąpiły nagle.
Śmierć w następstwie udaru mózgu – śmierć części mózgu w następstwie wewnątrzmózgowego krwawienia albo zakrzepu lub zatoru, który zatkał naczynie mózgowe i został wskazany jako przyczyna zgonu w karcie zgonu lub protokole badania sekcyjnego.
Śmierć w następstwie zawału serca – martwica części mięśnia sercowego w następstwie nagłego przerwania przepływu krwi przez jedną lub kilka tętnic wieńcowych, co zostało wskazane jako przyczyna zgonu w karcie zgonu lub w protokole badania sekcyjnego.
70 000 80 000 100 000 150 000
Śmierć Rodzica Ubezpieczonego w wyniku NNW
Rodzic – osoba sprawująca władzę rodzicielską nad małoletnim.
Jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu rodzica Ubezpieczonego w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku.
7 000 8 000 10 000 15 000
TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU WSKUTEK NW, zatrucia pokarmowe, gazami lub chemikaliami, złamania, zwichnięcia, skręcenia, kopnięcia, uderzenia, wstrząśnienie mózgu, pogryzienie przez zwierzęta, utrata zębów stałych po nw, oparzenia, odmrożenia, za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu, max 100%
Uszczerbek na zdrowiu – następstwa nieszczęśliwego wypadku wymienione w Tabeli uszczerbku na zdrowiu, która stanowi załącznik nr 1 do OWU.
70 000
700 zł/1%
80 000
800zł /1%
100 000
1 000 zł /1%
150 000
1 500 zł/1%
PAKIET BÓLOWY – jednorazowe świadczenie, bez uszczerbku, dokumentacja medyczna, oraz 2 wizyty kontrolne
Świadczenie za ból – jednorazowe świadczenie w ciągu roku polisowego w związku z nieszczęśłiwym wypadkiem Ubezpieczonego, który nie skutkował trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Do wypłaty świadczenia konieczne jest dołączenie dokumentacji medycznej opisujacej zdarzenie i zgłoszenie się do lekarza stwierdzające jednoznacznie zaistnienie wypadku oraz 2 wizyty kontrolne u lekarza.
100 100 100 100
ZWRTOT KOSZTÓW LECZENIA I REHABILITACJI WSKUTEK NW na terenie RP i za granicą, leczenie stomatologiczne po nw, bez warunku uszczerbku
Świadczenie z tytułu zwrotu kosztów leczenia lub rehabilitacji Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie RP i za granicą przysługuje za koszty, które zostały poniesione na leczenie lub rehabilitację Ubezpieczonego (w tym odbudowa stałych zębów) w następstwie nieszczęśliwego wypadku; koszty zostały udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty lub kserokopiami tych dokumentów; koszty zostały poniesione w okresie 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową.
Świadczenie za zwrot kosztów leczenia lub rehabilitacji za granicą wypłacane jest w złotych polskich (PLN) – kurs przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
Zwrot kosztów zostanie dokonany na podstawie rachunków lub faktur, do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie.
14 000 16 000 20 000 30 000
ZWROT KOSZTÓW NABYCIA PROTEZ, nabycia lub wypożyczenia innych
środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Świadczenie w postaci zwrotu kosztów nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku przysługuje Ubezpieczonemu za nabycie protez, nabycie lub wypożyczenie innych środków pomocniczych (innych niż proteza) zostało zalecone przez lekarza w leczeniu następstw nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej; koszty zostały poniesione w okresie 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową.
Ubezpieczonemu przysługuje zwrot kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych, zniszczonych okularów korekcyjnych lub aparatów słuchowych w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie, jeśli w następstwie nieszczęśliwego wypadku dojdzie do uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego.
Świadczenie z tytułu zwrotu kosztów nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie.
14 000 16 000 20 000 30 000
ZWROT KOSZTÓW NAPRAWY LUB ZAKUPU uszkodzonych OKULARÓW I APARATOW SŁUCHOWYCH w wyniku NNW 1 400 1 600 2 000 3 000
ZWROT KOSZTÓW poniesionych w związku z ukąszeniem przez KLESZCZA
Jednorazowe świadczenie z tytułu zwrotu kosztów ukąszenia przez kleszcza zostanie wypłacone Ubezpieczonemu w przypadku: kosztów wizyty lekarskiej związanej z usunięciem kleszcza – do kwoty 500 zł; kosztów badania kleszcza pod kątem nosicielstwa patogenów w dowolnej placówce wybranej przez Ubezpieczonego – do
kwoty 500 zł; kosztów zaleconej przez lekarza prowadzącego antybiotykoterapii – do kwoty 500 zł (zwrot dotyczy leków zakupionych z recepty przepisanej przez lekarza).
1 500 1 500 1 500 1 500
POWAŻNE ZACHOROWANIA m.in.: COVID 19, cukrzyca, sepsa, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Poważne zachorowanie-jeden z wymienionych w Tabeli poważnych zachorowań Ubezpieczonego stanów powodujący zaburzenia czynności organizmu lub życiowo ważnego narządu, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Poważne zachorowanie musi być potwierdzone wymaganą przez prawo dokumentacją medyczną sporządzoną przez lekarza, który posiada nieograniczone prawo wykonywania zawodu w Polsce i prowadzi leczenie i diagnostykę Ubezpieczonego w zakresie poważnego zachorowania: nowotwór złośliwy, łagodny guz mózgu, niewydolność nerek, utrata wzroku, śpiączka, utrata mowy, utrata słuchu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zawał serca, covid-19, cukrzyca, niewydolność wątroby, udar mózgu, inwazyjna choroba pneumokokowa (ICHP)
3 000 3 000 5 000 5 000
POBYT W SZPITALU Z TYTUŁU NNW (płatny od 1 dnia, max 180 dni) na terenie Polski, krajów UE, Szwajcaria, Norwegii, USA, Kanady, Japonii lub Australii
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości ryczałtu dziennego określonego w polisie i płatny jest od 1-go dnia nieprzerwanego pobytu w szpitalu, jednak nie więcej niż za 180 dni w ciągu okresu ochrony ubezpieczeniowej.
150/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień
POBYT W SZPITALU Z POWODU CHOROBY (płatny od 3 dnia, max 90 dni) na terenie Polski, krajów UE, Szwajcarii, Norwegii, USA, Kanady, Japonii lub Australii
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości ryczałtu dziennego określonego w polisie i płatny jest od 3-go dnia nieprzerwanego pobytu w szpitalu, jednak nie więcej niż za 90 dni w ciągu okresu ochrony ubezpieczeniowej.
150/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień
OC w życiu prywatnym
Zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerzony o odpowiedzialność cywilną deliktową Ubezpieczonego w życiu prywatnym z tytułu szkód rzeczowych lub osobowych wyrządzonych osobom trzecim w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego czynności życia prywatnego oraz w związku z nauką lub odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną możliwe jest tylko w przypadku, gdy Ubezpieczonym na dzień przystąpienia do umowy ubezpieczenia jest osoba w wieku między 13 a 26 lat.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na skutek deliktu, który zaistniał w okresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów europejskich, tj. krajów leżących na obszarze geograficznym Europy.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego nieumyślnie.
Suma gwarancyjna określona w polisie stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, łącznie dla szkód rzeczowych i osobowych.
W przypadku szkód powstałych wskutek zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, audiowizualnego, komputerowego, fotograficznego, teleinformatycznego oraz instrumentów muzycznych należących do osób trzecich świadczenie z tytułu każdej szkody zostanie pomniejszone o kwotę 500 zł.
30 000 30 000 30 000 30 000
STUDENT - SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ (do 25 r.ż.)
(z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu)
219 zł 246 zł 294 zł 379 zł
PODSUMOWANIE Kup Kup Kup Kup

NNW dla rodzica

ZAKRES UBEZPIECZENIA UNIQA 2023/2024 Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5 Wariant 6 Wariant VIP I Wariant VIP II
Śmierć Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym
Nieszczęśliwy wypadek komunikacyjny – wypadek, w którym
Ubezpieczony uczestniczył jako pieszy, kierowca lub pasażer środka lokomocji i który uległ wypadkowi w związku z ruchem lądowym, wodnym lub powietrznym.
30 000 45 000 60 000 82 500 105 000 120 000 150 000 225 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW, zawał, udar mózgu.
Nieszczęśliwy wypadek – przypadkowe, nagłe zdarzenie powstałe w okresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, wywołane przyczyną zewnętrzną; za nieszczęśliwy wypadek uznaje się zdarzenie niezależne od woli ani stanu zdrowia Ubezpieczonego, takie jak: kopnięcia, uderzenia, pogryzienia, ukąszenia, użądlenia oraz zdarzenia spowodowane również przez zwierzęta, w tym przez psa; za nieszczęśliwy wypadek nie uznaje się następstw zdrowotnych przeciążenia, wysiłku, dźwignięcia, pochylenia, a także innych chorób, nawet jeśli wystąpiły nagle.
Śmierć w następstwie udaru mózgu – śmierć części mózgu w następstwie wewnątrzmózgowego krwawienia albo zakrzepu lub zatoru, który zatkał naczynie mózgowe i został wskazany jako przyczyna zgonu w karcie zgonu lub protokole badania sekcyjnego.
Śmierć w następstwie zawału serca – martwica części mięśnia
sercowego w następstwie nagłego przerwania przepływu krwi przez jedną lub kilka tętnic wieńcowych, co zostało wskazane jako przyczyna zgonu w karcie zgonu lub w protokole badania sekcyjnego;
20 000 30 000 40 000 55 000 70 000 80 000 100 000 150 000
USZCZERBEK NA ZDROWIU WSKUTEK NW, zatrucia pokarmowe, gazami lub chemikaliami, złamania, zwichnięcia, skręcenia, kopnięcia, uderzenia, wstrząśnienie mózgu, pogryzienie przez zwierzęta, utrata zębów stałych wskutek nw, oparzenia, odmrożenia, itp. za każdy 1% uszczerbku wg tabeli
w tym złamania, zwichnięcia, skręcenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu, max 100%
uszczerbek na zdrowiu – następstwa nieszczęśliwego wypadku
wymienione w Tabeli uszczerbku na zdrowiu, która stanowi załącznik nr 1 do OWU
20 000
200 zł/1%
30 000
300 zł/1%
40 000
400zł/1%
55 000
550 /1%
70 000
700 zł/1%
80 000
800zł/1%
100 000
1 000zł/1%
1500 000
1 500 zł/1%
PAKIET BÓLOWY – jednorazowe świadczenie, bez uszczerbku, dokumentacja medyczna, oraz 2 wizyty kontrolne
Świadczenie za ból – jednorazowe świadczenie w ciągu roku polisowego w związku z nieszczęśłiwym wypadkiem Ubezpieczonego, który nie skutkował trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Do wypłaty świadczenia konieczne jest dołączenie dokumentacji medycznej opisujacej zdarzenie i zgłoszenie się do lekarza stwierdzające jednoznacznie zaistnienie wypadku oraz 2 wizyty kontrolne u lekarza.
100 100 100 100 100 100 100 100
ZWROT KOSZTÓW LECZENIA I REHABILITACJI Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie RP i za granicą, leczenie stomatologiczne po nw, bez warunku uszczerbku
Świadczenie z tytułu zwrotu kosztów leczenia lub rehabilitacji Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą przysługuje za koszty, które zostały poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego
wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową: koszty zostały poniesione na leczenie lub rehabilitację Ubezpieczonego (w tym odbudowa stałych zębów) w następstwie
nieszczęśliwego wypadku; udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty lub kserokopiami tych dokumentów: koszty zostały poniesione w okresie 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową.
Świadczenie za zwrot kosztów leczenia lub rehabilitacji za granicą wypłacane jest w
złotych polskich (PLN) – kurs przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
Zwrot kosztów zostanie dokonany na podstawie rachunków lub
faktur, do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie.
5 000 6 000 8 000 11 000 14 000 16 000 20 000 30 000
ZWROT KOSZTÓW nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie RP
Świadczenie w postaci zwrotu kosztów nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku przysługuje Ubezpieczonemu za nabycie protez, nabycie lub wypożyczenie innych środków pomocniczych (innych niż proteza) zostało zalecone przez lekarza w leczeniu następstw nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej; koszty zostały poniesione w okresie 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczonemu przysługuje zwrot kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych, zniszczonych okularów korekcyjnych lub aparatów słuchowych w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie, jeśli w następstwie nieszczęśliwego wypadku dojdzie do uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego. Świadczenie z tytułu zwrotu kosztów nabycia protez, nabycia lub
wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie.
4 000 6 000 8 000 11 000 14 000 16 000 20 000 30 000
ZWROT KOSZTÓW NAPRAWY lub zakupu uszkodzonych OKULARÓW i APARATÓW SŁUCHOWYCH uszkodzonych w wyniku NNW 400 600 800 1 100 1 400 1 600 2 000 3 000
ZWROT KOSZTÓW poniesionych w związku z ukąszeniem przez KLESZCZA
Jednorazowe świadczenie z tytułu zwrotu kosztów ukąszenia przez kleszcza zostanie wypłacone Ubezpieczonemu w przypadku: kosztów wizyty lekarskiej związanej z usunięciem kleszcza – do kwoty 500 zł; kosztów badania kleszcza pod kątem nosicielstwa patogenów w dowolnej placówce wybranej przez Ubezpieczonego – do
kwoty 500 zł; kosztów zaleconej przez lekarza prowadzącego antybiotykoterapii – do kwoty 500 zł (zwrot dotyczy leków zakupionychz recepty przepisanej przez lekarza).
1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
POBYT W SZPITALU Z TYTUŁU NNW (płatny od 1 dnia, max 180 dni) na terenie Polski, krajów UE, Szwajcarii, Norwegii, USA, Kanady, Japonii lub Australii.
Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości ryczałtu dziennego określonego w polisie i płatny jest od 1-go dnia nieprzerwanego pobytu w szpitalu, jednak nie więcej niż za 180 dni w ciągu okresu ochrony ubezpieczeniowej.
100/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień 150/dzień
RODZIC Ubezpieczonego dziecka do 70 r.
SKŁADKA ROCZNA ZA OSOBĘ
81 zł 102 zł 142 zł 229 zł 316 zł 366 zł 450 zł 600 zł
PODSUMOWANIE Kup Kup Kup Kup Kup Kup Kup Kup

OC zawodowe pracowników oświaty

Proszę wysłać zapytanie o ofertę na e-mail marzena.spanial@broker-gold.pl

Wybierz

Ofertę, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom

Podaj

Niezbędne dane, takie jak imię i nazwisko dziecka, które będzie ubezpieczone

Opłać

Składkę za ubezpieczenie

Wygeneruj

Certyfikat, poświadczający ubezpieczenie

Jesteśmy po to, by pomóc

Pewna oferta

Wykonaliśmy ważne zadanie – znaleźliśmy najbardziej korzystne oferty, to znaczy takie, które charakteryzują się wysokimi wypłatami i przystępnymi składkami.

Jeśli masz pytania związane z ofertą, zadzwoń lub napisz, a wyjaśnimy wszystkie wątpliwości.